Algemene voorwaarden

Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het inschrijfformulier in te vullen op de website.

Voor de jaargroep geldt tevens een toelatingseis. De inschrijving voor de jaargroep is pas definitief nadat de toelatingsmail is verzonden.

Bij overintekening wordt een parallelgroep gevormd op een ander tijdstip en/of een andere locatie. Indien een cursist niet geplaatst kan worden bij het tijdstip of locatie van zijn voorkeur, en ook niet op een ander tijdstip of locatie wil deelnemen, heeft de cursist recht op restitutie van het cursusgeld.

Betaling

Met de inzending van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus dient Friesland Schrijft de betaling per bank te hebben ontvangen. Heeft de cursist zich minder dan twee weken van tevoren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Indien de betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet is ontvangen, blijft de overeenkomst met Friesland Schrijft en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht en kan de cursist slechts tot de cursus worden toegelaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Annulering

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren bij een late aanmelding kan kosteloos binnen 14 dagen nadat de aanmelding is verzonden, in acht nemend dat annulering logischerwijs niet meer mogelijk is, nadat de eerste cursusbijeenkomst reeds heeft plaatsgevonden.

Annulering kan alleen per email via: info@frieslandschrijft.nl. De cursist ontvangt per mail een bevestiging van de annulering.

Friesland Schrijft behoudt zich het recht een cursus te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen voor een cursus niet is behaald en de cursus ook na aanpassing van locatie en data (in overleg met de cursisten) niet door kan gaan. Als dat het geval is ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk één week voor aanvang van de cursus. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort.

Restitutie

De cursusbijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden conform het cursusrooster zoals dat vermeld staat op de website. Indien een of meerdere lessen van de cursus wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden deze zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg met de deelnemers vast te stellen datum. Is de cursist onverhoopt verhinderd op de dag dat een les wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld.

Heeft de cursist om een van de eerder genoemde redenen in deze algemene voorwaarden recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen twee weken teruggestort.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer de cursus uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist. Alleen in uitzonderlijke (aantoonbare) gevallen, is de school welwillend in het zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld het doorschuiven naar een volgend semester, maar is daarbij gebonden aan afspraken met derden die op grond van het originele deelnemersaantal zijn gemaakt.

Ondertekening

Met elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van het cursuscentrum en met vermelding van zijn/haar contactgegevens op de groepslijst.

Friesland Schrijft behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de cursist in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist.


Friesland Schrijft | Melchior de Grotestraat 12 | 8442 AZ Heerenveen | info@frieslandschrijft.nl | KvK nr. 69317941 | Bankrekeningnummer: NL69ABNA0248914413